Bel of mail direct

0900 - 22 22 227

Deel deze pagina
Twitter Facebook LinkedIn

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en op de uitvoering van geaccepteerde opdrachten door het  management van SOT International vof.

Art. 1 Algemeen
1.SOT International is een vof, statutair gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende te 5507LC Veldhoven, Oude Kerkstraat 10 a.
2. Indien er sprake is van een overeenkomst van opdracht (verder te noemen; “overeenkomst”) worden in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
- Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
- Opdrachtnemer: SOT International vof.
3. De door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd door beide partijen. Indien sprake is van wijzigingen in de algemene voorwaarden, gelden deze enkel nadat deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat door opdrachtgever een opdracht is verstrekt aan opdrachtnemer en de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. SOT International vof kan nimmer worden verplicht een opdracht te aanvaarden.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de strekking van de verleende opdracht vooraf een limiet is bepaald.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle door SOT International vof aangegane verbintenissen voortvloeiende uit een overeenkomst, inspanningsverplichtingen.

Art. 3. Informatievoorziening door de opdrachtgever
1. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn werkzaamheden primair is aangewezen op informatieverstrekking door opdrachtgever, dient opdrachtgever alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
2. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens worden conform de CBP richtlijnen opgeslagen en behandeld.
3. De door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden worden, indien opdrachtgever hierom verzoekt, aan deze geretourneerd.

Art. 4 Uitvoering van de opdracht
1. De wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd wordt bepaald door opdrachtnemer veelal in overleg met de opdrachtgever.
2. In het belang van de uitvoering van de opdracht kan opdrachtnemer, na overleg met opdrachtgever, derden bij de opdracht betrekken.
3. Gedurende de overeenkomst zal opdrachtgever zelf geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen of derden inschakelen, zonder daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

Art. 5 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid en legaliteit in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien opdrachtnemer zich bij zijn werkzaamheden primair heeft gebaseerd op informatie afkomstig van opdrachtgever en door opdrachtnemer een fout is gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd, kan opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige weergave van feiten indien dat het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens de onderzochte partij niet zijnde Opdrachtgever.
2. SOT International vof is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en gederfde besparingen, is uitgesloten.
4. De in dit artikel opgenomen bepalingen die de aansprakelijkheid beperken, worden mede bedongen ten behoeve van derden die door opdrachtnemer ter uitvoering van zijn overeenkomst met de wederpartij zijn betrokken. Deze derden kunnen daarom direct een beroep doen op deze bepalingen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derden samen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde opdrachtgever, aan opdrachtnemer onjuiste en/of  onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds respectievelijk de onderzochte derde partij, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Art. 6. Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij opdrachtnemer.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan enig van opdrachtnemer afkomstig werk, in ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze werken aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel over de werkzaamheden vanopdrachtnemer.

Art.7. Geheimhouding
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel opdrachtnemer daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en/of zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of indien er sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of anderen (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Art.8 Honorarium
1. Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW) en verschotten. Onder verschotten worden onder meer de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, secretariaatskosten en kosten van hulppersonen en andere opdrachtgebonden kosten verstaan tenzij vooraf overeengekomen.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hieroverandere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Art.9 Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur/facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand binnen een redelijke termijn te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Art.10 Reclames
1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever  reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Opdrachtnemer te
worden bekendgemaakt.
2. Een reclame als in lid 1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Art.11 Leveringstermijn
1. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden door  Opdrachtnemer dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking is/zijn gesteld.
2. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst eveneens niet of niet geheel  uitvoert binnen een aan hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Art. 12 Opzeggen
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn.
2. Opzegging dient schriftelijk, per aangetekende brief met bericht van ontvangst, te geschieden.
3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie.

Art.13 Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van  werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Art.14 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan een bevoegde rechter.
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel kunnen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk besluiten een geschil voor te leggen aan een nader overeen te komen college voor geschillen.

Special Operations Team International vof
Email: info@sotinternational.nl
URL: www.sotinternational.nl